Regulamin X edycji konkursu fotograficznego

Cel, tematyka, czas trwania konkursu

§ 1
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o., zwana dalej "Hawle", ogłasza konkurs fotograficzny pt. "Kalendarz Hawle 2018". Celem konkursu jest stworzenie kalendarza z dwunastoma wyróżnionymi fotografiami oraz jego bezpłatna dystrybucja wśród Klientów Hawle.
§ 2
Konkurs jest organizowany w kategorii tematycznej "Woda - zmienne oblicza". Wymagane jest, aby zdjęcia zgłaszane do konkursu były inspirowane wodą (krajobrazy, zdjęcia makro, zdjęcia studyjne, reportaż, dokument), ale oddawać mają atmosferę (klimat) danego miesiąca.
§ 3
Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku. Dodatkowo w dniach 5-15 października 2018 internauci będą mogli głosować na zdjęcie roku, wybierane spośród laureatów poszczególnych miesięcy.

Zasady uczestnictwa

§ 4
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba zatrudniona na umowę o pracę w firmie wodociągowej lub gazowej oraz projektanci uczestniczący czynnie w "Programie dla projektanta" lub mający podpisaną umowę z firmą Hawle oraz pracownicy firm handlowych współpracujących z Fabryką Armatury Hawle Spółka z o.o.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
§ 5
1 Zgłoszenie prac następuje przez zarejestrowanie się (podanie pełnych danych teleadresowych firmy, którą się reprezentuje, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) i umieszczenie zdjęcia na stronie: www.konkurs.hawle.pl. Zarejestrować się można tylko raz.
2. Każdy Uczestnik w danym miesiącu może umieścić, do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, maksymalnie 3 zdjęcia. Następnie komisja konkursowa, ustanawiana każdorazowo przez Hawle, wyłoni w ciągu 5 dni spośród nadesłanych w danym miesiącu prac 5 najlepszych zdjęć miesiąca. Zdjęcia przekazane komisji do oceny będą "anonimowe".
5 wyselekcjonowanych zdjęć umieszczonych będzie na stronie www.konkurs.hawle.pl, a konta zdjęć zostaną zweryfikowane. Zamieszczone zdjęcia będą dla głosujących internautów "anonimowe".
3. Internauci po podaniu swojego adresu e-mailowego będą mogli głosować na zdjęcie miesiąca w ciągu 10 dni od ich opublikowania, tj. do 15 dnia następnego miesiąca, na stronie www.konkurs.hawle.pl, np. zdjęcia do konkursu na miesiąc październik można zgłaszać od 12.10.2017 do 31.10.2017. Na wybrane przez komisję konkursową zdjęcia będzie można głosować w terminie 06.11.2015-15.11.2017, z wyjątkiem września 2018, kiedy zdjęcia będzie można umieszczać do 20.09.2018. Zostaną one opublikowane do 24.09.2018 (możliwość oddawania głosów do 30.09.2018). Oddać głos można tylko raz na jedno zdjęcie w miesiącu. Użytkownik nie może głosować na własne zdjęcie. Wyniki głosowania każdorazowo poddawane będą weryfikacji.
Oddane głosy uznane jako nadużycia będą wykluczane z puli oddanych głosów na dane zdjęcie.
4. Hawle zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku lub niezwiązanych z tematem konkursu.

§ 6
1. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia na dany miesiąc.
3. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
b) rozdzielczość min. 72 dpi,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
e) maksymalny rozmiar zdjęcia - 7 MB z minimalną kompresją,
f) zdjęcia poziome.
4. Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Hawle nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.

Nagrody i inne ustalenia

§ 7
1. Zwycięskie prace w kategorii "zdjęcie miesiąca" zostaną wybrane przez internautów (§5. pkt. 3). Trzy najlepsze zdjęcia roku wybrane zostaną spośród 12. zwycięskich zdjęć miesiąca przez głosowanie internautów oraz powołanego przez Hawle eksperta. Każde zdjęcie otrzyma, w zależności od zajętego w głosowaniu internautów miejsca, od 2 do 24 punktów (1 miejsce: 24 pkt., 2 miejsce: 20 pkt., itd.) i od 2 do 24 punktów od powołanego przez Hawle eksperta. Po zsumowaniu punktów wyłonione zostaną zwycięskie prace.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają od Hawle:
za zajęcie I, II, III miejsca nagrody o wartości odpowiednio 2.222,00 zł, 1.666,00 zł; 1.111,00 zł. Wartość nagród została podana z uwzględnieniem zryczałtowanego podatku w wysokości 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora. Zwycięzcy otrzymają nagrody w formie kart podarunkowych Media Markt.
Każdy Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zostanie opublikowane w kalendarzu (zdjęcie miesiąca), otrzyma 5 sztuk kalendarza oraz Pendrive 4GB.
3. Każde opublikowane w kalendarzu zdjęcie zostanie opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, nazwą okolicy, w której zostało zrobione oraz nazwą firmy, którą reprezentuje. Hawle zastrzega sobie możliwość kadrowania zdjęć do kalendarza.
4. Lista zwycięzców oraz informacja o sposobie wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie www.konkurs.hawle.pl do 18.10.2018.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Decyzje podjęte przez Hawle są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.
7. W kalendarzu mogą zostać opublikowane maksymalnie 2 zdjęcia zgłoszone przez jednego Uczestnika.
W związku z tym, po dwukrotnym zwycięstwie w kategorii "zdjęcie miesiąca", kolejne zdjęcia zgłoszone przez tego samego Uczestnika nie będą poddawane głosowaniu.

§ 8
1. Regulamin może być zmieniany przez Hawle w dowolnym czasie przez zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.konkurs.hawle.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się wiążące w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
2. Hawle zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez odszkodowania dla Uczestników.

§ 9
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, zamieszczania ich w Internecie.
§ 10
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że złożone fotografie zostały wykonane osobiście.
§ 11
Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Hawle w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.